Get Adobe Flash player

ธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

ธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

ธุรกิจกล้องวงจรปิด

จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ความไม่มั่นคงทางการเมืองปัญหาเรื่องยาเสพติดที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง รวมถึงความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ นับเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ตามมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้ความต้องการใช้บริการ ธุรกิจ กล้องวงจรปิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยผลักดันให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากการสำรวจ "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพ" ช่องศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1-14สิงหาคม 2549 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,519 คน ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงคุณภาพ โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ ในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ พบว่าคนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.3 รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 11.2 รู้สึกหวาดกลัวค่อนข้างมากถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก้อตาม เมื่อคนกรุงเทพฯรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเท่าใด ส่งผลให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิด เติบโตขึ้น จากการสำรวจพบว่าวิธีเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัย ใช้ชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ ได้แก่ เน้นการป้องกันตนเองให้มากขึ้น เช่น ไม่ไปที่เปลี่ยวคนเดียวยามวิกาล ไม่ใส่เครื่องประดับของมีค่าล่อตาโจร หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ รปภ. หวังพึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือเพื่อนบ้าน

ประเภทของการให้บริการกล้องวงจรปิด

การจำแนกตากคำจำกัดความของ WTO แบ่งประเภทวานรักษาความปลอดภัยไว้ 6 ประเภท ได้แก่ งานสืบสวนไต่สวน ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย ติดตั้งวางระบบสัญญาณเตือนภัย บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสิ่งของมีค่า พนักงานรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาช้างต้น

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ของธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน มีดังนี้

ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานทางราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องเพิ่มความระมัดระวังป้องกัน รัฐบาล อย่างเข้มข้นมากขึ้น ทั้งอาคารสถานที่ของหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงรถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดิน เส้นทางคมนาคม สถานีรถบริการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ

ลูกค้าภาคเอกชน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ โรงแรม สถานทูต โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โงกลั่น น้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ฯลฯ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร อาคารบ้านเรือน โดยทั่วไป โมเดิร์นเทรด ร้านขายทอง ร้านขายอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารที่ให้บริการเช้าพื้นที่จอดรถยนต์ โรงภาพยนตร์เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจกล้องวงจรปิด

ผู้ประกอบการธุรกิจกล้องวงจรปิดควรมีคุณสมบัติที่จำเป็น ดังนี้

มีความรู้ด้านธุรกิจและด้านเทคนิค ผู้ประกอบธุรกิจกล้องวงจรปิด ต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจกล้องวงจรปิดพอสมควร รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคทุกเรื่องพอสมควร

มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ต้องมีความเป็นผู้นำและมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วยก่อนตัดสินใจลงทุน มีความสามารถประเมินโอกาสทางธุรกิจการดำเนินอย่างมีทิศทาง (Business Plan) พร้อมทั้งควบคุมและการวัดผลการดำเนินงาน เช่น วัดผลด้านการเงิน วัดความพึ่งพอใจของลูกค่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ จริงใจ ยืดหยุ่น อดทน ไม่ท้อถอย เชื่อในในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ ร่วมเสนอความคิดเห็น ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ความสามารถในการบริหาร / วางแผนและพัฒนางาน เข้าใจปัญหาและแยกแยะวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล มีการส่งเสริมกลยุทธ์และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทีที่ทันสมัย เข้ามาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ

กล้องวงจรปิด samsung

องค์ประกอบหลักในการจัดตั้งธุรกิจ

ทำเลที่ตั้ง เนื่องจากงานกล้องวงจรปิดจะปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ลูกค้า การจะเลือกเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของบริษัททั้งหมดนั้นเป็นไปได้ ยาก ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายแห่งจึงเลือกทำเลที่ตั้งชานเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถจ้างพนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจเช็คการทำงาน มีสายตรวจคอบเช็คการทำงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพการทำงานของตนเอง (Self-Evaluation) เช็คความเข้าใจมนรายละเอียดการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในงานตามที่รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้า (Expectation) กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับ (Perception) โดยอาจสอบถามหรือให้ลูกค้ากรอบแบบสอบถามก็ได้ จากนั้นนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่าง ต่อเนื่อง

การเติบโตของธุรกิจกล้องวงจรปิดในประเทศ

ปัจจุบันมูลค่าของธุรกิจกล้องวงจรปิดสูง ถึงประมาณ 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.0 ปละในช่วงระยะเวลา 5 ปีผ่านมาอัตราการขายตัวของธุรกิจกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.8 ต่อปี โดยพบว่าบริษัทขนาดกลางมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด รองลงไปเป็นบริษัทขนาดเล็ดและบริษัทขนาดใหญ่ตามลำดับ

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับธุรกิจกล้องวงจรปิดพบว่า จากปี 2546-2550 ธุรกิจกล้องวงจรปิดนั้นมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 11,568 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 20,313 ล้านบาทในปี 2550

โดยสรุป ธุรกิจกล้องวงจรปิดเป็นธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซา แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้เข้ามาประกอบธุรกิจนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากและยังพอมีโอกาสอยู่ในขณะนี้สำหรับสนใจ ลงทุน

ติดกล้องวงจรปิด

กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy)

ผู้ประกอบงานมุ่งเน้นให้บริการด้วยราคา ที่ต่ำ เพื่อดึงดูดการตัดสินใจของลูกค้า ผู้ที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาภาพรวมการำ เนินงายอย่างยิ่งครบวงจร เพื่อหาจุดบกพร่องและทางรั่วไหลของค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และพยามยามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดโดย ดำเนินงานงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งต้นทุนคงที่และผันแปร ทั้งนี้ผู้ที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้ควรมีเงินทุนสำรองที่มากพอ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้ เพราะการเสนอบริการด้วยราคาต่ำ ลูกค้ามักมองว่าคุณภาพงานบริการก็ลดลงด้วย ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นดูไม่ดี

ระบบการบริหารจัดการ

การบริหาจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง (Business Plan) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร พร้อมทั้งควบคุมและการวัดผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าองค์กรประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เช่นวัดความพึงพอใจของลูกค้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยปฏิบัติการ แล้วมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

แม้ธุรกิจนี้จะใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เป็นธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนขั้นตอนการเปิดธุรกิจไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากนัก ทั้งยังสามารถเรียนรู้กรตำเนินธุรกิจได้ไม่ยาก และธุรกิจนี้ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยภาวะปัจจุบันที่ปัญหาสังคมเศรษฐกิจรุมเร้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนต่างต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ต้องการใช้บริการด้านความปลอดภัยจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน แต่ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. การสร้างบริการให้น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการควรเป็นคนที่กว้างขวางและรักษาคุณภาพงานบริการอย่างสม่ำเสมอ เพราะการขยายตัวของธุรกิจนี้มักเป็นแบบปากต่อปาก
  2. การผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด
  3. การสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีความรู้ ความเข้าใจกล้องวงจรปิดพอสมควร มีทักษะในการติดต่อประสานงานมีทักษะในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี และควรมีเครือข่ายกว้างทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

 

Credit.  มีเดีย เสิร์ซ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

159695
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
164
99
306
138830
1736
2103
159695
Your IP: 54.89.187.28
Server Time: 2018-12-18 16:10:55